facebook

Център за изследване на европейските ценности

За EVS

EVS_Logo_Inner

Относно Европейското изследване на ценностите (ЕИЦ)

Европейското изследване на ценностите представлява широкомащабна, транснационална и лонгитудинална изследователска програма, отнасяща се до основните човешки ценности. Тя дава поглед към идеите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите от цяла Европа. Това е уникален изследователски проект върху мисленето на европейците за живота, семейството, работата, религията, политиката и обществото.

Европейското изследване на ценностите стартира през 1981 год., когато хиляда граждани от страните-членки на тогавашната Европейска общност са интервюирани със стандартни въпросници. Изследването се повтаря на всеки девет години в нарастващ брой страни. Четвъртата вълна през 2008 год. обхваща 47 европейски държави/региони, простиращи се от Исландия до Азербайджан и от Португалия до Норвегия. Общо 70 хиляди души са интервюирани в Европа при тази вълна.

Богата научна литература е посветена на първото и следващите изследвания, а много други публикации използват резултатите им. Дълбинните анализи на резултатите от вълните през 1981, 1990 и 1999 год. относно Западна и Централна Европа и Северна Америка подсилват впечатлението за настъпващи дълбоки трансформации в съвременната култура, макар не с еднаква скорост във всички страни. Изглежда, че културните и социални промени са зависими от съответния етап на социално-икономическо развитие и от исторически фактори, специфични за всяка нация. Вълната от 2008 год. дава допълнителена информация по тези въпроси.

 

 • Организация на изследването
 • Проектът Европейски ценности се ръководи от Съвет на програмните директори, който обсъжда общите очертания на проекта и одобрява окончателния въпросник и изследователската методика. Всичките текущи отговорности са делегирани на Изпълнителния комитет. Въпросникът се разработва от Групата по теория; за качеството на проекта отговаря Групата по методология. Фондацията ЕИЦ планира и подкрепя съвместните дейности и предлага помощ при набиране на средства – например при намиране на спонсори.  

 • История
 • Европейското изследване на ценностите е инициирано от Изследователската група по Европейски ценностни системи (ИГЕЦС) в края на 70-те години на ХХ век, като по това време групата представлява неформално обединение на учени. Днес то се провежда в рамките на фондация, която използва съкратеното название на групата: Европейско изследване на ценностите (ЕИЦ).

  Изследователите от ИГЕЦС си поставят за цел да изследват моралните и социалните ценности, които стоят зад социалните и политическите институции и определят поведението на хората. По време на първото изследване предстоят първите избори за Европейски парламент; също така се е провежда и конференция на епископи. В този контекст възникват следните въпроси:   

  • Дали европейците споделят общи ценности?
  • Променят ли се ценностите в Европа и ако да, то в каква посока?
  • Все още ли християнските ценности изпълват европейския живот и култура?
  • Има ли някаква кохерентна алтернативна система от смисли, която да замества християнството?
  • Какви биха били последиците за европейското единство?

   

  За да се отговори на тези въпроси, е планирано провеждане на изследване; така през 1981 год. се провеждат интервюта в десет европейски държави (включително Северна Ирландия, която е изследвана отделно от Великобритания). Изследователският проект събужда интерес в Северна и Южна Америка, Близкия и Далечен Изток, Австралия и Южна Африка, където са създадени асоциирани групи, които да приложат същия въпросник. Сключени са споразумения за обмяна на данни с оглед на междуконтинентални и транскултурални сравнения. В резултат на това се получава единен набор от данни, отнасящ се до 26 страни, който е достъпен за всички.

  За да се изследва динамиката на промените в ценностите, през 1990 год. се провежда втора вълна от изследвания във всички европейски държави, включително Швейцария, Австрия и страните от Централна и Източна Европа, както и САЩ и Канада.

  След приблизително десет години (1999 год.), третата вълна на ЕИЦ се провежда в почти всички европейски страни с изключение на Норвегия, Швейцария и някои страни от бивша Югославия. Това позволява да се изследват причините и последиците на динамиката на променящи се ценности.

  През 2008 год. се състои четвъртата вълна на Европейското изследване на ценностите. Работата на терен включва 47 европейски страни/региони, простиращи се от Исландия до Азербайджан и от Португалия до Норвегия.

 • Страни участнички
 • Първоначално не всички европейски страни са представени, но броят на участващите страни продължава да расте и през последната вълна, 2008 год., в изследването участват 47 европейски страни/региони. Може да намерите списък на участвалите страни във всяка вълна в прикачения файл със заглавие European Values Study 1981-2008: Participating countries.

  Participating in EVS

Прикачени файлове